Kris'  Paris Online Journal

Juin (June) 2008

First Week of June (Jun 1st - 7th)

Second Week of June (Jun 8th - 14th) Krakow!

Third Week of June (Jun 15th - 21st)

Fourth Week of June (Jun 22nd - 29th) Dublin!